Magyar Falu Program

 

Kikelet szálláshely

Nemzeti Művelődési Intézet

EFOP-1.5.3-16-2017-00067

6/2021. (VI.11.) Elnöki határozat

A Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 95. § (3) bekezdésére – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

A Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére nyilvános pályázatot hirdetek az alábbi tartalommal:

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás Elnöke

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, ellátja az intézményvezetői feladatokat, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő feladatok teljes körét, gondoskodik az intézményben az ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, gondoskodik azok betartásáról.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 2021. augusztus 15.-2026. augusztus 14.

A vezetői megbízás határozott időre szól: 5 év.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3346 Bélapátfalva Apátság út 2/A. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§  felsőfokú képesítés

§  magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

§  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti szakirányú képzettség,

§  a pályázó vállalja a szociális szakvizsga – a megbízás adásától számított – két éven belül történő megszerzését, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül,

§  legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

§  a megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik,

§  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

§  büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

§  cselekvőképesség,

§  magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  részletes szakmai önéletrajz,

§  a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

§  a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok,

§  az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

§  kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata, mellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll az 1992. évi XXXIII. törvény 20. §(2d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,

§  kötelezettségvállalási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga – a megbízás adásától számított – két éven belül történő megszerzését, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül,

§  a pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

§  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§  a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

§  ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata

§  hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás, Ferencz Péter Társulási elnök részére címezve 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19. címre történő megküldésével. A borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését (intézményvezető) és az azonosító számot (HIV/2125-1/2021.)

Érdeklődni: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferencz Péter Társulási elnök nyújt, a 36/554-300-as telefonszámon.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság személyesen hallgatja meg, kinevezéséről a Társulási Tanács dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 05.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§  https://kozigallas.gov.hu (2021. június 29.)

§  www.belapatfalva.hu

§  www.bukkszentmarton.hu

§  www.monosbel.hu