Magyar Falu Program

 

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00067

Kikelet szálláshely

Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Elnöke

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda, Bölcsőde és Konyha
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményvezetői jogok gyakorlása.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. április 1. napjától 2026. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3346 Bélapátfalva, Táncsics Mihály utca 4.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§  főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,

§  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§  büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

§  cselekvőképesség,

§  magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,

§  legalább 4 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  részletes szakmai önéletrajz,

§  szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok,

§  végzettséget igazoló okmányok másolata,

§  kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§  Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

§  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§  a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát,

§  a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló Társulási Tanácsi ülésen zárt ülés tartását,

§  hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje:2021. március 15.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, illetve személyesen Bélapátfalva - Bükkszentmárton - Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Ferencz Péter Elnöknek címezve, 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19. címre. A borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését (Óvodavezető) és az azonosító számot (HIV/47-2/2021.)

Érdeklődni:A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt személyesen Ferencz Péter Társulási Tanács elnöke, ill. Dudásné dr. Géczi Erika jegyző a 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19. szám alatt, vagy a 36/554-300-as telefonszámon.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság személyesen hallgatja meg, kinevezéséről a Társulási Tanács, veszélyhelyzet fennállása esetén a Társulás Elnöke dönt.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje:2021.március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§  Bélapátfalva Város Önkormányzat hirdetőtáblája

§  www.belapatfalva.hu

§  www.bukkszentmarton.hu

www.monosbel.hu