Magyar Államkincstár

Magyar Falu Program

 

Ügyintézés

 

Kikelet szálláshely

Nemzeti Művelődési Intézet

EFOP-1.5.3-16-2017-00067

Bélapátfalva- Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

HIRDETMÉNYE

a Bélapátfalvai Százszorszép Óvodába (3346 Bélapátfalva, Táncsics M. u.4.)

történő beiratkozásról

 

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) határozata alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás elsősorban elektronikusan (e-mailen) történik, a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.

Az óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. május 3-14. között

A beiratkozást a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kell jelezni.

Akinek erre nincs lehetősége, az alábbi telefonszámon egyeztethet:

+36 30 433 1240

 

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz szükséges alábbi iratokat:

Ø  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

Ø  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

Ø  nem magyar állampolgár kiskorú esetén annak igazolását, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a gyermekeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A kötelező óvodába járás tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31. napjáig születtek és 2021. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala  felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napon belül (2021. június 30. napig) írásban – a felvételt megtagadó döntésről határozat formájában - értesíti a szülőket postai vagy nyilatkozata alapján elektronikus úton.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülő a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címzett, de a Bélapátfalvai Százszorszép Óvodához beadott egyéni érdeksérelemre hivatkozó jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

A Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is.

A településen nem működik nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyelven is nevelő óvoda.

A Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda felvételi körzete: Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mónosbél települések teljes közigazgatási területe.

Ferencz Péter
elnök